Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dotacje UE

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

2. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0353/18-00 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. W dniu 22.03.2018 r. podpisana została umowa nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

4. W dniu 22.03.2018 r. podpisana została umowa nr RPZP.09.01.00-32-0006/17-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

 

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie zakończył realizację następujących projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich:

1. Projekt pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)