Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala

27.06.1997 r. - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie został wpisany do rejestru sądowego, prowadzonego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i z tym dniem, zgodnie z art. 35 b ust. 3 znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 104 z 04.09.1997 r., poz. 661), uzyskał osobowość prawną, a więc ma status osoby prawnej. W okresie poprzedzającym, szpital działał w formie jednostki budżetowej.

23.03.2001 r. - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Szpital Wojewódzkie w Koszalinie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (KRS 0000006505).

Wewnętrzne dokumenty regulujące działalność Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

 • Regulamin organizacyjny
  (499 KB) pobierz
 • Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (tekst jednolity)
  (302 KB) pobierz

Inne dokumenty

Ustawy

 • W sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  (599 KB) pobierz
 • O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (1270 KB) pobierz
 • O działalności leczniczej
  (1135 KB) pobierz
 • Prawo zamówień publicznych
  (1613 KB) pobierz
 • Kodeks Pracy
  (1383 KB) pobierz
 • O diagnostyce laboratoryjnej
  (732 KB) pobierz
 • O zawodach pielęgniarki i położnej
  (956 KB) pobierz
 • O zawodzie lekarza i lekarza dentysty
  (1145 KB) pobierz
 • O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (165 KB) pobierz

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 • W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (109 KB) pobierz
 • W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  (202 KB) pobierz
 • W sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  (168 KB) pobierz
 • W sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków
  (162 KB) pobierz
 • W sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
  (113 KB) pobierz
 • W sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
  (372 KB) pobierz
 • Zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
  (224 KB) pobierz
 • W sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (199 KB) pobierz
 • W sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  (26 KB) pobierz
 • W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
  (31 KB) pobierz
 • sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  (85 KB) pobierz
 • W sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
  (43 KB) pobierz
 • W sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych
  (22 KB) pobierz
 • W sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
  (44 KB) pobierz
 • W sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
  (34 KB) pobierz
 • W sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych
  (33 KB) pobierz

Rozporządzenia Ministra Finansów

Źródła dokumentów: http://isap.sejm.gov.pl

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)