Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Badania kliniczne

Badania kliniczne to badania naukowe mające na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków. Każdy nowy oryginalny lek przed wejściem do ogólnego użytku musi być zbadany na grupie ochotników.

Każdy projekt prowadzony w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie oparty jest o obowiązujące przepisy prawa i etyki. Można go znaleźć na stronie rządu USA pod adresem www.clinicaltrials.gov.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny, poprzedzony rozmową z lekarzem i podpisaniem formularza zgody. Lekarz informuje Pacjenta o badaniach jakie będą wykonywane podczas leczenia, o ewentualnych efektach ubocznych i dotychczasowych doniesieniach naukowych na temat skuteczności stosowanego leku.

Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z leczeniem.

W fazie przygotowania do leczenia wykonywane są bardzo szczegółowe badania, które mają na celu sprawdzenie czy Chory kwalifikuje się do proponowanej terapii.

W trakcie trwania badania klinicznego Chory jest regularnie badany i sprawdzane jest bezpieczeństwo, oraz skuteczność leczenia.

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od projektu. Pacjent w każdej chwili może odmówić udziału w projekcie bez jakichkolwiek konsekwencji, co nie wpłynie na sposób traktowania Pacjenta przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania, takimi jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

Rak niedrobnokomórkowy płuc - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak niedrobnokomórkowy płuc
Badanie Keynote MK3475-598
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Badanie III fazy oceniające skuteczność
I bezpieczeństwo pembrolizumabu
w połączeniu z ipilimumabem lub w połączeniu z placebo u chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuc w stopniu zaawansowania IV wcześniej nie leczonych chemioterapią w tym zaawansowaniu, u których występuje ekpresja PD-L1>50%.
Rak pęcherza moczowego wysokiego ryzyka- rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak pęcherza moczowego wysokiego ryzyka
Badanie POTOMAC D419JC00001
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab +BCG (szczep Bacillus Calmette-Guerin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymali wcześniej BCG (POTOMAC)
Nieoperacyjny lub przerzutowy rak urotelialny - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Nieoperacyjny lub przerzutowy rak urotelialny
Badanie: CA209-901
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 oceniające leczenie skojarzone niwolumabem z ipilimumabem lub ze standardową chemioterapią w porównaniu z leczeniem standardową chemioterapią u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym Badanie: CA209-901
Nieoperacyjny, miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak urotelialny - rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Nieoperacyjny lub przerzutowy rak urotelialny
Badanie: D933SC00001
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym. Badanie: D933SC00001
Nieoperacyjny, miejscowo zaawansowany nie drobnokomórkowy rak płuca (NDRP) w stadium zaawansowania III - rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Nieoperacyjny, miejscowo zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) w stadium zaawansowania III
Badanie: MK-3475-799 KEYNOTE 799
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Badanie fazy 2 oceniające pembrolizumab (MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny i radioterapią u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium zaawansowania III (KEYNOTE-799)” nr protokołu 799
Rak pęcherza naciekający mięśniówkę

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak pęcherza naciekający mięśniówkę. Leczenie neoadjuwantowe, zabieg operacyjny, leczenie podtrzymujące.

Badanie: D933RC00001 NIAGARA
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Badanie kliniczne fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę. (NIAGARA)
Terapia uzupełniająca u chorych z rakiem wątrobowokomórkowym i całkowitą odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej ablacji

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Terapia wspomagająca u uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym i całkowitą odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej ablacji

Badanie:
KEYNOTE-937
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo, jako terapii uzupełniającej u chorych z rakiem wątrobowokomórkowym i całkowitą odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej ablacji (KEYNOTE-937)
Badanie:
KEYNOTE-937
Przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (mCRPC)- rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Oddział Dzienny Chemioterapii
Przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (mCRPC)

Badanie:
MK-3475-641
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III, oceniające Pembrolizumab (MK-3475) w połączeniu z Enzalutamidem w porównaniu do Placebo w połączeniu z Enzalutamidem w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację (mCRPC) (KEYNOTE-641)” nr protokołu 641
Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, którzy są kandydatami do radykalnej prostatektomii

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Wczesny lub miejscowo zaawansowany rak gruczołu krokowego

Badanie: PROTEUS
56021927PCR3011
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem apalutamidu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z wczesnym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, którzy są kandydatami do radykalnej prostatektomii.
Nieoperacyjny miejscowo zaawansowany, nawracający lub przerzutowy rak płaskonabłonkowy przełyku - rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak płaskonabłonkowy przełyku
Badanie: BGB-A317-306
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu tislelizumab (BGB-A317) w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia u chorych na nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego, nawracającego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku”
Przerzutowy niepłaskonabłonkowy niedrobnokomórkowy rak płuca - rekrutacja zakończona

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak gruczołowy płuca CS IV
Badanie: MK-7902-006
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo, oraz skuteczność pemetreksedu + chemioterapii opartej na platynie + pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (E7080 / MK-7902) lub bez, u chorych z przerzutowym, gruczołowym rakiem płuca (LEAP-006)”
Nieoperacyjny miejscowo zaawansowany lub przerzutowy potrójnie negatywny rak piersi

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Nieoperacyjny miejscowo zaawansowany lub przerzutowy potrójnie negatywny rak piersi

Badanie:
MO39874
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Otwarte, wieloośrodkowe, jednoramienne, badanie fazy IIIB oceniające bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu (tecentriq) w skojarzeniu z nabpaklitakselem lub paklitakselem w leczeniu nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi” Numer protokołu: MO39874
Rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę


Badanie: MK-3475-991 KEYNOTE 992
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego w skojarzeniu z chemioradioterapią (CRT) w porównaniu ze stosowaniem samej chemioradioterapii (CRT) u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę (KEYNOTE-992)“ nr protokołu 992
Pierwotny rak piersi wysokiego ryzyka z obecnością receptora estrogenowego (ER+) i ujemnym statusem receptora typu 2 dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2-)

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Pierwotny rak piersi wysokiego ryzyka z obecnością receptora estrogenowego (ER+) i ujemnym statusem receptora typu 2 dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2-)

Badanie: CA209-7FL
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3. oceniające leczenie niwolumabem lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i hormonoterapią adiuwantową u pacjentów z pierwotnym rakiem piersi wysokiego ryzyka z obecnością receptora estrogenowego (ER+) i ujemnym statusem receptora typu 2 dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2-)” o numerze CA209-7FL
Przerzutowy, hormonowrażliwy rak gruczołu krokowego

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Przerzutowy, hormonowrażliwy rak gruczołu krokowego

Badanie: MK-3475-991 KEYNOTE 991
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab (MK 3475) w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT w porównaniu z placebo w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT u pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC) (KEYNOTE 991)“ nr protokołu 991
Przerzutowy nie drobnokomórkowy rak płuca

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Przerzutowy nie drobnokomórkowy rak płuca

Badanie: GO41892
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randamizowane, badanie III fazy prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność , bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu w połączeniu z kabozantinibem w porównaniu z monoterapią docetakselem u pacjentów chorych na przerzutowego nie drobnokomórkowego raka płuca po uprzednim leczeniu zarówno chemioterapią opartą na związkach platyny jak i immunoterapią inhibitorami punktów kontrolnych” nr protokołu GO41892
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy niwolumabu lub placebo w skojarzeniu z docetakselem, u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację

Badanie: CA209-7DX
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy niwolumabu lub placebo w skojarzeniu z docetakselem, u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację”
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skutecznośći bezpieczeństwo kapiwasertybu i abirateronu w porównaniu do placebo i abirateronu w leczeniu chorych z noworozpoznanym rozsianym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC) z niedoborem PTEN

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Noworozpoznany rozsiany hormonowrażliwy rak gruczołu krokowego (mHSPC) z niedoborem PTEN

Badanie: CAPItello-28
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skutecznośći bezpieczeństwo kapiwasertybu i abirateronu w porównaniu do placebo i abirateronu w leczeniu chorych z noworozpoznanym rozsianym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC) z niedoborem PTEN
Pacjenci z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherzyka żłóciowego lub dróg żółciwych.

Badanie: GO42661
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane, badanie fazy II oceniające atezolizumab w skojarzeniu z lub bez bewacyzumabem w połączeniu z cisplatyną oraz gemcytabiną u pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych
Leczenie pacjentów z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, którzy nie otrzymali dotychczas żadnego systemowego leczenia zaawansowanej choroby

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Leczenie pacjentów z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, którzy nie otrzymali dotychczas żadnego systemowego leczenia zaawansowanej choroby.

Badanie: D8532C00001 SERENA 4
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Badanie fazy III oceniające AZD9833 (doustny SERD) w skojarzeniu z palbocyklibem w porównaniu z anastrozolem w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, którzy nie otrzymali dotychczas żadnego systemowego leczenia zaawansowanej choroby”
Pacjenci kwalifikujący się do leczenia cisplatyną z inwazyjnym rakiem pęcherza

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Pacjenci kwalifikujący się do leczenia cisplatyną z inwazyjnym rakiem pęcherza i następowym zabiegiem operacyjnym.

Badanie: KEYNOTE-B15 /EV-304
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
„Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy oceniające okołooperacyjne podanie enfortumabu wedotyny w połączeniu z embrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z neoadiuwantową terapią gemcytabiną i cisplatyną u pacjentów kwalifikujących się do leczenia cisplatyną z inwazyjnym rakiem pęcherza z planowanym zabiegiem chirurgicznym
Pacjenci z HER-2 dodatnim i PD-L1 dodatnim, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, którzy wcześniej otrzymywali leczenie oparte na trastuzumabie (+/- pertuzumab) i taksanach (KATE3) Oddział Dzienny Chemioterapii

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Pacjenci z HER-2 dodatnim i PD-L1 dodatnim, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, którzy wcześniej otrzymywali leczenie oparte na trastuzumabie (+/- pertuzumab) i taksanach (KATE3).

Badanie: MO42319
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo trastuzumabu emtanzyny w połączeniu z atezolizumabem lub placebo u pacjentów z HER-2 dodatnim i PD-L1 dodatnim, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, którzy wcześniej otrzymywali leczenie oparte na trastuzumabie (+/- pertuzumab) i taksanach (KATE3).
Leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

Badanie: MK-1308A-004
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu MK-1308A (połączenia MK-1308/MK-3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)